Surah 45
YANG BERLUTUT

(37 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

45:1. Ha Mim.

45:2. Penurunan Kitab adalah daripada Allah, Yang Perkasa, Yang Bijaksana.

45:3. Sesungguhnya pada langit dan bumi adalah ayat-ayat bagi orang-orang mukmin,

45:4. Dan dalam ciptaan kamu dan apa-apa yang merayap yang Dia taburkan di merata-rata adalah ayat-ayat bagi kaum yang yakin,

45:5. Dan pada pergantian malam dan siang, dan rezeki yang Allah turunkan dari langit, dan dengannya menghidupkan bumi setelah ia mati, dan perkisaran angin, adalah ayat-ayat bagi kaum yang faham.

45:6. Ini adalah ayat-ayat Allah yang Kami bacakan kamu dengan benar; maka dengan hadis apakah, sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya, yang mereka akan percayai?

45:7. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap penyamar yang berdosa,

45:8. yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian berterusan dalam kesombongan, seakan-akan dia tidak mendengarnya; maka berilah dia berita gembira dengan azab yang pedih.

45:9. Dan apabila dia tahu sesuatu daripada ayat-ayat Kami, dia ambilnya dalam olok-olokan; mereka itu, bagi mereka, azab yang hina.

45:10. Di belakang mereka Jahanam; dan apa yang mereka telah usahakan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun, dan tidak juga yang mereka ambil sebagai wali (pelindung), selain daripada Allah; bagi mereka, azab yang besar.

45:11. Inilah petunjuk; dan orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Pemelihara mereka, bagi mereka, azab kemurkaan yang pedih.

45:12. Allah, Dia yang tundukkan laut untuk kamu supaya kapal-kapal berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan supaya kamu cari pemberian-Nya, dan supaya kamu bersyukur (berterima kasih).

45:13. Dan Dia tundukkan untuk kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi, kesemuanya, daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan.

45:14. Katakanlah kepada orang-orang yang percaya, bahawa mereka ampunkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah, supaya Dia balas kaum atas apa yang mereka usahakan.

45:15. Sesiapa buat kerja-kerja baik , ia adalah untuk dirinya sendiri, dan sesiapa buat jahat, ia adalah terhadapnya sendiri; kemudian kepada Pemelihara kamu, kamu akan dikembalikan.

45:16. Sesungguhnya Kami beri Bani Israil al-Kitab, dan Putusan, dan Kenabian, dan Kami rezekikan mereka dengan benda-benda yang baik, dan Kami lebihkan mereka di atas semua alam.

45:17. Kami beri mereka bukti-bukti yang nyata daripada Perintah; maka mereka tidak selisihkan, kecuali setelah pengetahuan datang kepada mereka, kerana angkuh antara mereka. Sesungguhnya Pemelihara kamu akan putuskan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka selisihkan.

45:18. Kemudian Kami buat kamu di atas satu syariat daripada Perintah; maka ikutlah ia, dan jangan ikut keinginan orang-orang yang tidak tahu.

45:19. Sesungguhnya mereka tidak berguna bagi kamu sedikit pun terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang zalim adalah wali-wali (sahabat-sahabat) satu sama lain; Allah adalah wali orang-orang bertakwa.

45:20. Inilah bukti yang nyata bagi manusia, dan satu petunjuk, dan satu pengasihan bagi kaum yang yakin.

45:21. Atau, adakah orang-orang yang buat jahat sangka Kami akan buat mereka seperti orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik , samakah kehidupan mereka dan kematian mereka? Betapa jahatnya apa yang mereka putuskan!

45:22. Allah cipta langit dan bumi dengan benar, dan supaya tiap-tiap jiwa dibalas dengan apa yang ia usahakan, dan mereka tidak akan dizalimi.

45:23. Sudahkah kamu lihat orang yang mengambil keinginannya untuk menjadi tuhannya, dan Allah sesatkan dia atas satu pengetahuan, dan letak satu penutup pada pendengarannya, dan hatinya, dan letak satu penudung pada penglihatannya? Siapakah yang akan beri petunjuk kepadanya selepas Allah? Apa, tidakkah kamu mengingati?

45:24. Mereka berkata, "Tiadalah ia, melainkan kehidupan dunia kita; kita mati, dan kita hidup, dan tiada yang musnahkan kita melainkan masa." Mengenai itu mereka tidak mempunyai pengetahuan; mereka hanya menyangka.

45:25. Dan apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepada mereka, bukti-bukti yang jelas, tiadalah alasan mereka melainkan mereka berkata, "Datangkanlah bapa-bapa kami, jika kamu berkata benar."

45:26. Katakanlah, "Allah hidupkan kamu, kemudian matikan kamu, kemudian Dia kumpulkan kamu pada Hari Kiamat, yang tidak ada keraguan padanya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu."

45:27. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari apabila Saat datang, pada hari itu, orang-orang yang ikut yang palsu akan rugi.

45:28. Dan kamu akan lihat tiap-tiap umat melutut; tiap-tiap umat diseru (dipanggil) kepada Kitabnya, "Pada hari ini, kamu dibalas dengan apa kamu buat.

45:29. Inilah Kitab Kami, yang berkata-kata terhadap kamu yang benar; Kami catat segala apa kamu buat."

45:30. Dan bagi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , Pemelihara masukkan mereka ke dalam pengasihan-Nya; itulah kemenangan yang nyata.

45:31. Tetapi bagi orang-orang tidak percaya, "Tidakkah ayat-ayat-Ku dibacakan kepada kamu, dan kamu menyombong, dan kamulah kaum yang berdosa?

45:32. Dan apabila dikatakan, 'Janji Allah benar, dan Saat, tidak ada keraguan padanya', kamu berkata, 'Kami tidak tahu apakah Saat itu; kami menyangkanya hanya satu sangkaan, dan ia bukanlah yang menyakini.'"

45:33. Dan kejahatan-kejahatan yang mereka buat jadi nyata kepada mereka, dan mereka diliputi oleh apa yang mereka olok-olokkan.

45:34. Dan dikatakan, "Pada hari ini, Kami melupakan kamu, sebagaimana kamu melupakan pertemuan hari kamu ini; dan tempat menginap kamu ialah Api, dan kamu tidak ada penolong-penolong.

45:35. Itu adalah kerana kamu ambil ayat-ayat Allah dalam olok-olokan, dan kehidupan dunia menipu kamu." Maka pada hari ini, mereka tidak akan dikeluarkan darinya, dan tidak juga mereka diberi keredaan.

45:36. Maka bagi Allah segala puji, Pemelihara langit dan Pemelihara bumi, Pemelihara semua alam.

45:37. Bagi-Nya penguasaan di langit dan bumi; Dia Yang Perkasa, Yang Bijaksana.

Daftar Surah